banner
 


รายชื่อผู้ขอรับบัตรดินดีที่เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินไม่สามารถติดต่อได้

หากท่านยังมีความประสงค์ที่จะขอรับบัตรดินดี กรุณาติดต่อ 02-561-4380
ผู้ส่งคำร้องจังหวัดวันที่ส่งคำร้อง
นายกุลธวัช ปาปะวิมุติอำนาจเจริญ02 สิงหาคม 2563
นายชยพล ภูนิคมชุมพร24 กรกฎาคม 2563
นายชัยเลิศ ศรีสุขชุมพร11 พฤษภาคม 2563
นายณรงค์ ฮอกรุงเทพมหานคร07 มกราคม 2563
นางณัชชา พุทธายะพิษณุโลก23 สิงหาคม 2562
นายธันฐภัทร์ แพประสิทธิ์ชุมพร10 เมษายน 2563
นายนันทาศักดิ์ หงษ์กิตติยานนท์ปัตตานี01 พฤษภาคม 2563
นายนาน เธอแม่ฮ่องสอน10 กันยายน 2563
นางสาวบูลย์ลภัส จีราภาณุภัทร์กาญจนบุรี03 มิถุนายน 2563
นางสาวบูลย์ลภัส จีราภาณุภัทร์กาญจนบุรี03 มิถุนายน 2563
นายประสาน ทองฟูลพบุรี05 ธันวาคม 2563
นายปิยะพงษ์ โนนกลางชุมพร12 พฤษภาคม 2563
นายปิยะวัฒก์ พนาเสถียรวงษ์สุรินทร์02 มิถุนายน 2563
นายพนวรรธณ์ สังประเสริฐอ่างทอง11 ธันวาคม 2562
นายพิทยา ภิญโญทรัพย์ชัยภูมิ23 กรกฎาคม 2563
นายภูริวัจน์ หาญสติชัยภูมิ17 มิถุนายน 2563
นายมหรรณพ นวลสุวรรณ์ตรัง03 กันยายน 2563
ด.ต.วรชัย สุธาพจน์พิษณุโลก10 มิถุนายน 2563
ด.ต.วรชัย สุธาพจน์พิษณุโลก10 มิถุนายน 2563
ด.ต.วรชัย สุธาพจน์พิษณุโลก12 มิถุนายน 2563
นางสาววิมุตตา คุณาทรกุลนนทบุรี30 เมษายน 2563
นางสาววีนัส ศรีสมานุวัตรตรัง08 ตุลาคม 2562
นางสาววีนัส ศรีสมานุวัตาตรัง08 ตุลาคม 2562
นางสาวศรีนวล ทรัพย์ประเสริฐชุมพร08 ธันวาคม 2562
นายสมชาย ทับคล้ายนนทบุรี11 มิถุนายน 2562
นายสหภาพ แก้วเหล่ายูงวกาฬสินธุ์18 กรกฎาคม 2562
นางสิริญา วงศ์บาอำนาจเจริญ14 กรกฎาคม 2563
นางสุคนธ์ ท้วมมานนทบุรี11 มิถุนายน 2562
นายสุรพล พันธ์พรหมยโสธร17 ธันวาคม 2562
นายสุรพล พันธ์พรหมยโสธร21 มกราคม 2563
นางอรอนงค์ กันเกิดนนทบุรี05 ธันวาคม 2563
กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Land Development Department, Bangkok Thailand
Call Center 1760