banner
 


รายชื่อผู้ขอรับบัตรดินดีที่เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินไม่สามารถติดต่อได้

หากท่านยังมีความประสงค์ที่จะขอรับบัตรดินดี กรุณาติดต่อ 02-561-4380
ผู้ส่งคำร้องจังหวัดวันที่ส่งคำร้อง
นางAA AAกรุงเทพมหานคร22 พฤษภาคม 2563
นายณรงค์ ฮอกรุงเทพมหานคร07 มกราคม 2563
นายนันทาศักดิ์ หงษ์กิตติยานนท์ปัตตานี01 พฤษภาคม 2563
นายพนวรรธณ์ สังประเสริฐอ่างทอง11 ธันวาคม 2562
นางสาววีนัส ศรีสมานุวัตรตรัง08 ตุลาคม 2562
นางสาววีนัส ศรีสมานุวัตาตรัง08 ตุลาคม 2562
นายสมชาย ทับคล้ายนนทบุรี11 มิถุนายน 2562
นายสหภาพ แก้วเหล่ายูงวกาฬสินธุ์18 กรกฎาคม 2562
นางสุคนธ์ ท้วมมานนทบุรี11 มิถุนายน 2562
นายอนุวัตร ศิลป์ถิรกาญจน์กาญจนบุรี07 ธันวาคม 2562
กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Land Development Department, Bangkok Thailand
Call Center 1760