การเก็บตัวอย่างดินเพื่อส่งวิเคราะห์  
         
        แผ่นพับการเก็บตัวอย่างดิน เพื่อวิเคราะห์สำหรับการปลูกพืช  
        การเก็บตัวอย่างดิน  
         
    การส่งตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์  
         
    การวิเคราะห์ดินอย่างรวดเร็วด้วย Testkit  
             
        ไนโตรเจน  
        ฟอสฟอรัส  
        โพแทสเซียม  
        ความเค็ม  
         
    การแปลผลวิเคราะห์ดิน