การอนุรักษ์และการจัดการดิน  
         
    การอนุรักษ์ดินและน้ำโดยวิธีพืช  
             
    การปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เกษตร  
             
   

ปลูกหญ้าแฝก เพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรดินและสภาพแวดล้อม

 
             
    การใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ  
             
    การใช้ประโยชน์หญ้าแฝกในการปรับปรุงบำรุงดิน  
             
    การใช้ประโยชน์หญ้าแฝกในการรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม  
             
    การใช้ประโยชน์หญ้าแฝก เพื่อรักษาความชุมชื้นของดินในแปลงไม้ผลและไม้ยืนต้น  
         
    การใช้ประโยชน์หญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ระบบนิเวศของแหล่งน้ำ  
         
    การขยายพันธุ์หญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ฟื้นฟูสภาพดิน  
         
    สายพันธุ์หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำ  
         
    การปลูกหญ้าแฝกพืชมงคลเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ  
         
    การปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ดินและน้ำนอกพื้นที่เกษตร  
         
    การไถพรวนเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ  
         
    การไถพรวนเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน  
         
    การไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ  
         
    การหาแนวระดับของพื้นที่  
         
    การเตรียมดินปลูกพืช  
         
    เทคนิคการเตรียมหลุมปลูกอย่างถูกวิธี  
         
    พืชคลุมดิน  
         
    การจัดการดินเพื่อทำไรนาสวนผสมในที่ราบลุ่ม  
         
    การปรับปรุงดินที่มีสภาพการชะล้างพังทลาย  
         
    การปลูกพืชเชิงอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลาดชัน  
         
    มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำโดยวิธีพืชบนพื้นที่ลาดชัน  
         
    การอนุรักษ์ดินบนพื้นที่ลาดเท  
         
    ยูคาลิปตัสบนคันนา