การจัดการดินปัญหาที่เกิดตามธรรมชาติ  
         
        การจัดการปัญหาดินเปรี้ยวจัด  
        การจัดการปัญหาดินอินทรีย์  
        การจัดการปัญหาดินเค็ม  
        การจัดการปัญหาดินทราย  
        การจัดการปัญหาดินตื้น  
        การจัดการปัญหาดินในพื้นที่ลาดชัน  
         
    การจัดการดินปัญหาที่เกิดตามธรรมชาติ  
             
        การจัดการปัญหาดินดาน  
        การจัดการปัญหาดินปนเปื้อน  
         
    การปรับปรุงบำรุงดิน