1. คู่มือประเมินสุขภาพดินดีสำหรับเกษตรกร

2. แบบฟอร์มประเมินสุขภาพดินดี สำหรับพิมพ์เพื่อใช้กรอกข้อมูลด้วยมือ (ขนาด A5)

3. ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มประเมินสุขภาพดินปลูกข้าว

4. ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มประเมินสุขภาพดินปลูกพืชอื่น

5. ขั้นตอนการกรอกข้อมูลสุขภาพดิน ผ่านโปรแกรมบัตรดินดี