- รู้จักชุดดินในแปลง
 - ได้รับคำแนะนำการจัดการดินที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง และรวดเร็ว
 - สืบค้นสาระความรู้ในคลังข้อมูลดิน
 - แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผ่านเครือข่ายผู้มีบัตรดินดี
 - รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เช่น กล้าหญ้าแฝก ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด วัสดุปูนเพื่อการเกษตรเป็นต้น